صفحه ۱۶۷

کمتر از مقدار کر باشد چنانچه نجاستی به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر ندهد پاک است.

5 - "آب قلیل" و آن آبی است که مقدارش از کر کمتر باشد و مثل چشمه و قنات از زمین نجوشد.

آب قلیل به واسطه برخورد با نجاست نجس می‎گردد.

س: اگر آب قلیل را از بالا به وسیله ظرفی بر روی چیز نجس بریزند، آیا مقدار آبی که در ظرف باقی است نجس می‎گردد؟

ج: خیر، فقط مقداری از آب که به چیز نجس می‎رسد نجس، و هر چه بالاتر از آن باشد و آبهای داخل ظرف پاک است.

چند مسأله

1 - اگر آب مضاف نجس با آب کر به گونه ای مخلوط گردد که دیگر به آن آب مضاف نگویند، بلکه گفته شود که آب مطلق است، پاک می‎گردد.

2 - آب برخی دریاچه ها که با نمک مخلوط شده است و همچنین آبهای معدنی و آبی که در آن برای ضد عفونی کردن ماده کلر ریخته اند، در صورتی که مقدار مخلوط شده به قدری زیاد نباشد که آب از حالت مطلق بودن خارج شود، حکم آب مطلق را دارد.

3 - آب یا هر چیز دیگری که قبلا پاک بوده و نمی دانیم نجس شده است یا نه، همچنان پاک است؛ و آبی که قبلا مطلق بوده و با افزودن چیزی به آن شک می‎کنیم آیا مضاف گردیده است یا نه، حکم آب مطلق را دارد.

4 - آب یا هر چیز دیگری که قبلا نجس بوده و نمی دانیم پاک شده است یا نه همچنان نجس است و آبی که قبلا مضاف بوده است و به واسطه به وجود آمدن تغییری در آن شک می‎کنیم آیا مطلق گردیده است یا خیر، حکم آب مضاف را دارد.

ناوبری کتاب