صفحه ۱۶۶

آب مطلق خود بر پنج قسم است:

1 - "آب کر" و آن مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق آن هر یک سه وجب و نیم معمولی است بریزند، آن ظرف پر شود.

در صورتی که یکی از نجاسات مثل خون، ادرار و یا مشروبات الکلی و یا اشیایی که به واسطه اینها نجس شده اند مثل ظرف نجس به آب کر برسد و رنگ یا بو یا مزه آن آب را تغییر ندهد، آب کر نجس نمی شود.

س: اگر چیز نجس را زیر شیری که به آب کر یا جاری وصل است بشوییم، آبی که از آن چیز در هنگام شستن می‎ریزد پاک است یا نجس ؟

ج: اگر آبی که می‎ریزد متصل به کر یا جاری است و بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته است و یکی از نجاسات هم داخل آن نباشد پاک است.

2 - "آب جاری" و آن آبی است که از زمین جوشیده و بر آن جریان داشته باشد، مثل آب چشمه و قنات.

آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا هنگامی که بو یا رنگ یا مزه آن به وسیله نجاست تغییر نکرده است پاک است.

س: اگر آب چشمه به گونه ای نیست که بر روی زمین جاری شود ولی هنگامی که مقداری آب از آن برداریم باز آب از زمین جوشیده و جای آن را پر می‎کند، آیا این آب هم حکم آب جاری را دارد؟

ج: بله.

3 - "آب باران" باران در صورتی می‎تواند اشیاء نجس را پاک نماید که به مقدار کم نباشد، بلکه طوری باشد که مردم بگویند باران می‎آید؛ و بنابر احتیاط به مقداری باشد که اگر بر زمین سفت و سختی ببارد، جریان پیدا کند و باریدن چند قطره کافی نیست.

س: اگر آب باران جاری شود و به جای نجسی که باران بر آن نباریده برسد، آیا آنجا را پاک می‎نماید؟

ج: بله.

4 - "آب چاه" آب چاه هم مثل آب چشمه بوده و تا وقتی که از زمین می‎جوشد اگر چه

ناوبری کتاب