صفحه ۱۶۴

س: آیا انسان می‎تواند از تقلید مجتهدی دست برداشته و به مجتهد دیگر مراجعه نماید؟

ج: اگر بفهمد که مجتهد دوم نسبت به مجتهدی که الان از او تقلید می‎کند اعلم و متخصص تر است و یا اینکه مجتهد اول یکی از ویژگیهای تقلید را از دست داده است باید دست از تقلید اولی بردارد و به دومی مراجعه نماید، وگرنه نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

س: اگر کسی فتوی و نظر مجتهدی را برای دیگران اشتباه نقل نماید وظیفه اش چیست ؟

ج: در صورت امکان باید اشخاصی را که برای آنها آن فتوی را نقل کرده مطلع نموده و اشتباه انجام گرفته را برطرف نماید.

س: اگر هر یک از مجتهدین در رشته ای از مسایل دینی متخصص گردند، همان گونه که در پزشکی یکی متخصص چشم است و دیگری متخصص گوش، آیا می‎توان از هر کدام از آنها در رشته مورد تخصصش تقلید نمود؟

ج: اگر هر کدام از آنها در یک رشته یا چند رشته از مسایل دینی از دیگران متخصص تر و اعلم باشند، بعید نیست که بتوان از آنها در رشته مورد نظر تقلید کرد.

س: برای به دست آوردن فتوی و نظریه مجتهدی که انسان از او تقلید می‎کند چه راههایی وجود دارد؟

ج: 1 - شنیدن از خود او یا از دو نفر انسان عادل یا از کسی که گفته او موجب اطمینان انسان است. 2 - دیدن در رساله مجتهد و یا ملاحظه دست خط او در صورتی که به درستی رساله یا دست خط اطمینان داشته باشد.

ناوبری کتاب