صفحه ۱۶۲

2 - بنابر احتیاط نمازگزار در تنگی وقت نیز "تسبیحات اربعه" را سه مرتبه بگوید.

اگر نظر مجتهد در مسأله ای "احتیاط واجب" باشد، مقلد وی یا باید به این احتیاط عمل کرده و یا به مجتهدی رجوع نماید که در رتبه بعد قرار دارد یعنی علم او از مجتهدان دیگر بیشتر و از مجتهدی که انسان از او تقلید می‎کند کمتر است؛ همچنین اگر مجتهد انسان در مسأله ای بگوید "محل تأمل" یا "محل اشکال" است، مقلد به همین طریق باید عمل نماید.

ب - "احتیاط مستحب" و آن وقتی است که مجتهد در مسأله ای فتوی و نظر قطعی بدهد ولی بعد از آن بگوید: "احتیاط آن است که فلان طور عمل شود"؛ در اینجا نیز گاهی بعد از کلمه "احتیاط" کلمه "مستحب" ذکر می‎گردد، و گاهی خیر.

در صورتی که نظر مجتهد در مسأله ای "احتیاط مستحب" باشد، مقلد نمی تواند به مجتهد دیگری در این مسأله مراجعه نماید؛ بلکه باید به فتوی و نظر مجتهد خودش و یا به احتیاطی که بعد از فتوی بیان نموده است عمل نماید.

پرسش و پاسخ

س: انجام تکالیف و دستورهای دینی بر چه کسانی لازم است ؟

ج: کسانی که بالغ و عاقل هستند و قدرت انجام این دستورات را دارند باید به آنها عمل نمایند؛ پس فردی که به حد بلوغ نرسیده و یا دیوانه است و یا از انجام وظایف خود عاجز است تکلیفی ندارد.

س: نشانه های بالغ شدن دختر و پسر چیست ؟

ج: نشانه بلوغ دختر یا پسر یکی از این سه امر است:

اول: روئیدن موی زبر و درشت زیر شکم بالای عورت.

دوم: بیرون آمدن منی چه در خواب باشد و چه در بیداری.

سوم: تمام شدن پانزده سال قمری برای پسران، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر سیزده سال پسر تمام شد تکالیف واجب را به جا آورده و از کارهای حرام

ناوبری کتاب