صفحه ۱۵۳

صفات دوست صمیمی

احمد: یک دوست واقعی چه صفاتی باید داشته باشد؟

استاد: برخی از این صفات عبارتند از:

1 - برخورد ظاهری و باطنی او با شما هماهنگ باشد و محبت قلبی و ظاهریش نسبت به شما یکنواخت باشد. طوری نباشد که در ظاهر خود را یاری صمیمی جلوه دهد و برای انسان دائما با زبانش بمیرد و فدا شود، اما کینه انسان را در دل داشته باشد و در نبود شما بدگوئی نماید. و خلاصه این که دارای روحیه نفاق و دوروئی نباشد.

2 - پیشرفت و عزت شما را عظمت خودش، و نابودی و خواری شما را ذلت خود حساب کند؛ و در حقیقت خود را با شما یک جان در دو بدن بداند. آنچه را برای خود ناپسند می‎داند برای شما هم ناپسند دانسته، و هرچه را برای خودش می‎پسندد برای شما هم همان را بخواهد.

3 - حوادث روزگار رفتار او را نسبت به شما تغییر ندهد. این طور نباشد که الآن که فردی تنگدست است با شما رفاقت نموده اما همین که مقداری وضع زندگیش خوب شد دوستی های قدیمی را به فراموشی سپارد. در حقیقت همان گونه که در راحتی ها با انسان همراه است، در سختی های زندگی نیز یاور انسان باشد.

دوست آن باشد که گیرد دست دوست ____ در پریشان حالی و درماندگی

از رفاقت با افراد بخیل و کسانی که حاضر نیستند خیرشان به کسی برسد باید پرهیز نمود. گویند فردی در کنار خیابان ایستاده بود و گریه می‎کرد، دوستش در حالی که چند قرص نان در دستش بود با او برخورد کرد و چون دید وی در حال گریه کردن است او نیز شروع کرد به گریه کردن، رفیقش گفت: تو چرا گریه می‎کنی ؟ گفت: چون دیدم تو در حال گریه ای من هم برای اعلام همدردی با تو به گریه پرداختم، آن فرد گفت: گریه من به خاطر گرسنگی است، تو یک قرص از این نانها را به من بده من دیگر

ناوبری کتاب