صفحه ۱۳۷

تواضع نکرده و با خونسردی از کنار وی عبور کنند و حتی گاهی در برابرش تکبر نمایند تا او از بدی عملش آگاه گردد.

در پایان این بحث تذکر چند مطلب خالی از فایده نیست:

الف - فلسفه خیلی از دستورات اسلام ایجاد روحیه تواضع و فرمانبرداری انسان در مقابل خداوند است. این که گاهی سؤال می‎شود: نماز صبح چرا دو رکعت است یا چرا مرد حمد و سوره نماز صبح را باید بلند بخواند اما در نماز ظهر و عصر آهسته، و از طرف دیگر می‎بینیم برای این دستورات از طرف شرع مقدس فلسفه و علتی بیان نشده، به خاطر همین مطلب است که انسان در همه کارها مطیع و فرمانبردار خداوند باشد.

ب - در صورتی تواضع و فروتنی در مقابل دیگران دارای ثواب و پاداش اخروی نیز می‎باشد که این کار به خاطر خدا انجام شود؛ اما اگر فردی در مقابل دیگران تواضع می‎کند تا دیگران در مقابلش متواضع باشند یا بخاطر این که در نظر دیگران عزیز و محبوب شود، این فروتنی نزد خداوند پاداشی ندارد.

ج - انسان هر چه پرمایه تر باشد تواضعش بیشتر است، همان گونه که درخت پر بار و پر میوه شاخه هایش به طرف زمین آویزان است؛ و بر عکس هرچه کم ظرفیت و بی محتواتر باشد ادعایش بیشتر است، همان گونه که درخت بی میوه ای چون چنار شاخه هایش به طرف آسمان برافراشته است.

تواضع کند هوشمند گزین گزین: پسندیده و انتخاب شده ____ نهد شاخ پر میوه سر بر زمین

د - خود بینی انسان را از حرکت و پیشرفت در مسیر زندگی متوقف می‎گرداند، تنها راه نجات این است که انسان به خواهشهای نفسانی خود پشت پا زده و خود را نادیده بگیرد تا بتواند به سوی خدا حرکت نماید:

یکی قطره باران ز ابری چکید ____ خجل شد چو پهنای دریا بدید
که جائی که دریاست من کیستم ____ گر او هست حقا که من نیستم

ناوبری کتاب