صفحه ۱۳۱

صورت گرفت از وی دفاع کنیم، و اگر عیوبی از او سراغ داریم سعی در پوشانیدن آنها نموده و خوبی هایش را آشکار نمائیم.

بزرگش نخوانند اهل خرد ____ که نام بزرگان به زشتی برد

10 - عظمت مجلس درس و محضر استاد را با انجام گناهان از بین نبریم؛ مثلا در مجلس درس از دیگران غیبت ننمائیم.

11 - با دشمنان استادمان به رفاقت و رفت وآمد نپرداخته، و با دوستان او به ستیزه و دشمنی برنیائیم.

12 - اگر در مجلسی وارد شدیم که استاد وعده دیگری حضور دارند، علاوه بر این که به افرادی که در آن جلسه هستند سلام می‎نمائیم، به استاد هم به طور خصوصی سلام نمائیم تا قدردانی لازم را از او به عمل آورده باشیم.

13 - اگر استاد برای انجام کاری آماده شده است و قصد رفتن دارد، برای استفاده بیشتر از وی و متوقف کردن او لباس و جامه او را با دست نگیریم.

آنچه گفته شد تنها نمونه ای است برای رعایت احترام استاد و مربی، و حتما شما هم مواردی از این قبیل در ذهن خود دارید.

امیدواریم که خداوند همه ما را قدرشناس مربیان دلسوز و واقعی انسانها قرار دهد.

ناوبری کتاب