صفحه ۱۲۸

دانش پژوه نیز گران قیمت و ارزشمند است. در فرهنگ اسلامی تا چشم کار می‎کند درباره ارزش کار عالم و دانشمند بحث شده است. در این باره اگر برادران مطلبی آماده کرده اند بفرمایند.

رضا: امام صادق (ع) می‎فرمایند: "دانشمندان وارثان پیامبران هستند". و هم از ایشان است: "وقتی خداوند نسبت به بنده ای اراده خیر نماید او را دانشمند و فقیه در امور دین قرار می‎دهد".

علی: امام باقر(ع) می‎فرمایند: "دانشمندی که از علمش استفاده گردد به مراتب بالاتر از هفتاد انسان عبادتگر است"

و از حضرت صادق (ع) نقل شده: "هم سخن شدن با انسان دانشمند در محیط ناگوار و سخت (مثلا محل زباله) بهتر است از گفتگوی با جاهل بر تخت و جایگاه شاهان".

استاد: با توجه به این گفتارهای زیبا همه ما باید سعی نمائیم که دانشجو باشیم و دانشمند و گرنه خاشاکی بیش نخواهیم بود. با وجود بزرگان و دانشمندان باید تلاش کنیم که از دانش این افراد استفاده نمائیم و از طرف دیگر قدر مربیان خود را بدانیم و نسبت به آنها از انجام هرگونه احترامی کوتاهی ننمائیم. امام صادق (ع) می‎فرمایند: "در برابر آن که از او دانش آموخته اید تواضع نمائید".

تمام تلاش انسانهای عالم و دانشمند بر این است که دیگران را از خواب غفلت بیدار کرده و نسبت به وظایف خود آگاه نمایند. سعدی می‎گوید: شخصی مدتی در عبادتگاه مشغول پرستش و عبادت خداوند بود، پس از مدتی آنجا را ترک کرد و به مدرسه دنبال تحصیل آمد، به او گفتم: چه فرقی بین عابد و دانشمند بود که از مجلس عبادتگران بیرون آمده و به مجلس دانشمندان پیوستی ؟ جواب داد: عالم در فکر نجات دیگران است اما عابد به فکر نجات خویش.

گفت آن گلیم خویش به در می‎برد ز موج ____ وین جهدجهد: تلاش می‎کند که بگیرد غریق را

ناوبری کتاب