صفحه ۱۲۳

گفتار پنجم: قناعت و عزت نفس

استاد: یکی از موضوعات مهم اخلاقی آزادمنشی و داشتن روح بلند و شرافتمندانه است، به این معنا که انسان هرگز به خاطر دست یافتن به دنیا و کالاها و لذتهای زودگذر آن تن به ذلت و خواری ندهد، بلکه با همان امکانات کم و ساده موجود زندگی را ادامه داده و حاضر نشود به خاطر لقمه ای چرب در مقابل دیگران خود را کوچک نموده و به خاک بیفتد. شرافتمند کسی است که با سیلی صورت خویش را سرخ نماید اما دست نیاز به سوی ناجوانمردان دراز نکند و آبروی خویش را در معرض خطر قرار ندهد.

چند خواهی پیرهن از بهر تن ____ تن رها کن تا نخواهی پیرهن
کهن جامه خویش پیراستن پیراستن: اصلاح کردن. ____ به از جامه عاریت عاریه: چیزی که برای استفاده از دیگران گرفته می‎شود. خواستن
حضرت علی (ع) می‎فرمایند:
"من احتجت الیه هنت علیه"
"دست نیاز به سوی هر که دراز کنی نزد او خوار و ذلیل خواهی شد".
دست طمع چو پیش کسان می‎کنی دراز
پل بسته ای که بگذری ز آبروی خویش

حفظ شخصیت و شرافت خویش سررشته همه فضائل انسانی است. آن که

ناوبری کتاب