صفحه ۱۱۳

گفتار سوم: نیکی در حق پدر و مادر

استاد: عواطف انسانی و مسأله حق شناسی از زحمات پدر و مادر به تنهائی برای رعایت احترام در برابر آنها کفایت می‎کند، ولی دین اسلام به جهت اهمیت این مسأله در مورد احترام والدین آنقدر سفارش و تأکید کرده که در کمتر مسأله ای چنین پافشاری دیده شده است. برای پی بردن عظمت و اهمیت مطلب به این موارد توجه کنید:

1 - در قرآن مجید در موارد متعددی نیکی به پدر و مادر بلافاصله بعد از دعوت به یکتاپرستی قرار گرفته است سوره بقرة (2): آیه 83، سوره نساء (4): آیه 36، سوره انعام (6): آیه 151 و سوره اسراء (17): آیات 23 و 24.؛ هم ردیفی احترام والدین با توحید و یگانه پرستی بیانگر اهمیتی است که اسلام برای پدر و مادر قائل است؛ همچنین شکرگزاری در برابر پدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شکرگزاری در برابر نعمت های خدا قرار داده شده است.

2 - اگر پدر و مادر کافر باشند باز رعایت احترامشان لازم است، قرآن مجید می‎گوید:

"اگر پدر و مادرت به تو اصرار کنند که مشرک شوی اطاعتشان مکن، ولی در زندگی دنیا به نیکی با آنها معاشرت نما" سوره لقمان (31): آیه 15..

ناوبری کتاب