صفحه ۱۰۵

می‎کشیدم، اما در دفعه چهارم به خود جرأت داده و چنین کاری را انجام دادم.

احمد: آیا منظور از این که گفته می‎شود یک مسلمان باید دارای اخلاق نیک باشد این است که او باید همیشه خندان باشد؟

استاد: داشتن اخلاق نیکو به این معناست که انسان در برخورد با دیگران زیباترین و مناسبترین روش را به کارگیرد؛ رعایت ادب، گذشت و مهربانی، گفتار خوش، دوری از هرگونه تکبر و غرور، خیرخواهی دیگران، احترام به بزرگان و پدر و مادر و استاد همه در معنای اخلاق نیکو نهفته است؛ البته ناگفته نماند شاد بودن و دیگران را شاد نمودن و زدودن غم از سینه دیگران یکی از صفات انسانهای مؤمن است؛ انسان مؤمن شادیش را در صورت و سیمایش ظاهر می‎کند و غمهای خود را در سینه نگه می‎دارد تا دیگران دچار غم و اندوه نگردند، اما هیچ گاه به خاطر شاد کردن دیگران و خنداندن آنها کسی را تحقیر و سبک نمی کند و با رنجاندن دلی باعث خوشحالی فرد دیگری نمی گردد.

امیدواریم بتوانیم در گفتارهای بعدی درباره پاره ای از صفات اخلاقی پسندیده و ناپسند با یکدیگر صحبت و گفتگو نمائیم.

ناوبری کتاب