صفحه ۴۲۰

10 - وفی نهج البلاغة : "یا دنیا یا دنیا، الیک عنی، أبی تعرضت ؟ أم الی تشوقت ؟ لا حان حینک، هیهات ! غری غیری، لا حاجة لی فیک، قد طلقتک ثلاثا لا رجعة فیها..."نهج البلاغة، عبده: 3، 166؛ صالح : 480، الحکمة 77..

11 - وعن مجمع التیمی، قال: خرج علی بن أبی طالب بسیفه الی السوق فقال: "من یشتری منی سیفی هذا؟ فلو کان عندی أربعة دراهم أشتری بها ازارا ما بعته"تاریخ ابن عساکر: 3، 189..

الی غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال.

ناوبری کتاب