صفحه ۹۵

( درس 210)

خطبه 131 (قسمت اول)

خطاب سرزنش بار امام (ع) به اصحاب خود

حق گریزی اصحاب امام (ع)

ناامیدی امام (ع) از کارآمدی اصحاب خود

اهداف امام (ع) از پذیرش حکومت

اشاره امام (ع) به پیشگامی خود

ناوبری کتاب