صفحه ۸۱

( درس 209)

خطبه 130

روش خلفا در تقسیم بیت المال

اعتراض ابوذر و تبعید به شام

تبعید ابوذر به ربذه و بدرقه وی

خشم خدایی ابوذر، و تأیید و ارشاد امام (ع)

ترس ابوذر و ترس حکومت

وظیفه ابوذر در آن شرایط

نیاز حاکمیت و بی نیازی ابوذر

ابوذر، پیروز نهایی

تقوای انسان برطرف کننده همه موانع

توصیه امام (ع) به حقگرایی

ناوبری کتاب