صفحه ۷۲

دیگران راه آنان را ادامه نمی دهند و مردم زمان ما مانند آنان نیستند؟ در حقیقت حضرت علی (ع) تأسف می‎خورد که چرا افراد خوب، شایسته، آزاده و با گذشت زمان پیامبراکرم (ص) به این سرعت عوض شدند؛ و انسان صالح، نیک، آزاده و سخاوتمند کمتر پیدا می‎شود.

"و أین المتورعون فی مکاسبهم ؟"

( و کجایند کسانی که در کسب و کارشان بسیار پرهیزگارند؟)

باب "تفعل" معمولا برای دو معناست: "تکلف" و "زیاده در مبدأ". به عنوان مثال "تطبب زید" به دو معناست: یا این که زید واقعا خیلی تخصص در طب دارد و فرو رفته و متوغل در این علم می‎باشد، و یا این که اهل طبابت نیست ولی آن را به خودش می‎بندد و خودش را اهل این علم می‎داند. کلمه "تفقه" هم در دو معنا استعمال می‎شود: هم نسبت به کسانی که اهل فقه نیستند و آن را به خود می‎بندند از این کلمه استفاده می‎شود، و هم نسبت به کسانی که واقعا تخصص در فقه دارند و در این علم فرو رفته اند. مثال دیگر کلمه "تاله" می‎باشد، که "متالهین" به دو گروه اطلاق می‎شود: گروهی که واقعا اهل الهیات هستند و در آن فرو رفته اند، و کسانی که اهل الهیات نیستند ولی مدعی آن می‎باشند و الهیات را به خود بسته اند.

مقصود از "متورعون" در عبارت فوق نیز به مناسبت حکم و موضوع کسانی هستند که در کسب و کارشان، مخصوصا در وزن اشیاء با ترازو یا کیل، زیاد اهل ورع و پرهیز از گناه می‎باشند و به هیچ وجه کم و زیاد نمی کنند.

"والمتنزهون فی مذاهبهم ؟"

( و کسانی که در روشها و رفتارهای خود بسیار پاک و پارسایند؟)

"مذاهب" که در عبارت فوق آمده است می‎تواند به دو معنا باشد:

ناوبری کتاب