صفحه ۶۹

( درس 208)

خطبه 129 (قسمت دوم)

کوچ خوبان پارسا از دنیای پست

اجتهاد پسندیده و ناپسند

جمعی اندک در میان فرومایگان زمان

استرجاع امام (ع)

بی تفاوتی ها و انتظارهای بیجا

لزوم امر به معروف و نهی از منکر و گستره آن

ناوبری کتاب