صفحه ۶۴۲

فکری بشر است و همه فضائل در آن وجود دارد؛ به تعبیر دیگر خداوند فقط اسلام را برای شما قرار داد و راضی نشد دین دیگری را برای شما قرار دهد. زیرا نسل جدید تکامل یافته نیازمند معارفی است که در اسلام وجود دارد؛ در حالی که در ادیان دیگر چنین معارفی وجود ندارد.

دلایل گزینش اسلام نه دین دیگر

"و ذلک لا نه اسم سلا مة و جماع کرامة"

( و آن برای این است که اسلام نام سلامتی و گردآوری بزرگواری است.)

عبارت "و ذلک ..." بیان دلیل است که چرا خداوند دین اسلام را به شما عطا فرمود و دین دیگری را عطا نفرمود. حضرت در بیان علت آن می‎فرماید: "و ذلک لا نه اسم سلا مة": برای این که اسلام نام سلامتی است "و جماع کرامة": و گردآورنده کرامت و بزرگواری می‎باشد. به این معنا که هر چه بزرگواری و کرامت بخواهید در اسلام وجود دارد.

ظاهر عبارت حضرت علی (ع) در اینجا می‎رساند که کلمه "اسلام" از "سلامت" گرفته شده است. در صورتی که اسلام به معنای تسلیم و انقیاد می‎باشد و از سلامت گرفته نشده است. بنابراین باید گفت مقصود حضرت در این عبارت این نیست که اسلام از سلامت گرفته شده باشد؛ بلکه مقصود این است که در اسلام، سلامت و کرامت و بزرگواری وجود دارد. و منافاتی ندارد که "اسلام" به معنای "تسلیم و انقیاد" باشد و در عین حال دارای کرامت و سلامت نیز بوده و همه بزرگواریها را در خود جای داده باشد.

"اصطفی الله تعالی منهجه و بین حججه من ظاهر علم و باطن حکم"

( خداوند متعال روش اسلام را برگزید و دلایل آن را که عبارت از علم ظاهر و حکمت باطنه است آشکار نمود.)

ناوبری کتاب