صفحه ۶۴

نفاق و دورویی زمینه لغزش آدم و حوا را فراهم ساخت.

البته دشمنی که بگوید من در کمین تو هستم، دشمن خوبی است؛ برای این که انسان ملاحظه و احتیاط بیشتری می‎کند.

"و عمت مکیدته"

( و مکر و حیله شیطان فراگیر شده است.)

کید و مکر شیطان عمومی است و با همه افراد کار دارد؛ حتی نسبت به بزرگانی همچون شیخ انصاری (ره) و امثال او هم ناامید نیست و برای آنها هم طناب دارد. نقل می‎کنند که شخصی در خواب شیطان را با طنابهای زیادی دید. از او سؤال کرد که این طنابها برای چیست ؟ شیطان پاسخ داد: این طنابها برای این است که به گردن بنی آدم بیندازم و آنها را گمراه کنم. آن شخص سؤال کرد که طناب من کدام است ؟ گفت: تو احتیاج به طناب نداری و خودت بدون طناب به دنبال من می‎آیی ! پرسید آن طناب خیلی ضخیم برای فریب چه کسی است ؟ شیطان گفت: این طناب را برای گمراهی شیخ انصاری تهیه کرده ام و تا کنون چند بار او را به تور انداخته ام اما فرار کرده است.سوره بقره (2)، آیه 34.

بنابراین می‎فرماید: "عمت مکیدته": کید و فریب شیطان عمومی است و همه را شامل می‎شود.

"و أمکنت فریسته"

( و شکار او در اختیارش قرار گرفته است.)

"فرس" و "فراست" به معنای دریدن است. "فریسة" آن حیوانی است که شیر به دام می‎اندازد تا او را بدرد؛ بنابراین "فریسة" همان طعمه است که دریده می‎شود. البته

ناوبری کتاب