صفحه ۶۳۷

( درس 248)

خطبه 152 (قسمت هفتم)

نگاهی به مباحث گذشته

امتیاز شما به اسلام، و اعطای فقط اسلام به شما

دلایل گزینش اسلام نه دین دیگر

تناسب آموزه های اسلام با مراحل وجودی انسان

مراحل وجودی انسان در روایت نبوی

ادامه دلایل گزینش اسلام نه دین دیگر

ضرورت تخصصی شدن بخش های فقه

ناوبری کتاب