صفحه ۶۳۳

البته مردم اختیار تکوینی و قدرت انتخاب دارند و به همین دلیل ممکن است به عمد یا به اشتباه افراد بی لیاقت و ناشایسته ای را برای پیشوایی خود انتخاب کنند، ولی همین مردم گاهی نیز به ستوه می‎آیند و انقلاب می‎کنند و به دنبال افراد شایسته می‎روند. در هر صورت پیشوایان شایسته کسانی هستند که خداوند آنها را معین کرده است که مردم را به راه حق سوق دهند. قرآن کریم می‎فرماید: (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط) همان، و شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 3، ص 235. "به راستی که پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردم به قسط و دادگری برخیزند." قیام به قسط باید باشد، اسلام هم برای برپایی قسط در جامعه و مردم آمد.

امامان معصوم: واسطه های هدایت مردم

"و عرفاؤه علی عباده"

( و کارشناسان کارگزار وی بر بندگانش هستند.)

"عرفا" جمع "عریف" است که به معنای رئیس قبیله و عشیره و سخنگوی آنان می‎باشد. در گذشته هر قبیله و عشیره ای یک شخصیتی را برای خود انتخاب می‎کردند که رئیس و سخنگوی آنان بود، این افراد که به عنوان "عریف" یا "عرفا" شناخته می‎شدند معرف جمعیت، گروه یا قبیله و عشیره خود بودند. بنابراین وقتی حاکم مسلمانان تصمیم می‎گرفت که به یک قبیله یا عشیره ای دستوری صادر کند یا کمکی بخواهد و یا حتی کمکی به آنان بدهد با این عرفا و نقبا تماس می‎گرفت و از این طریق اقدام می‎کرد. زیرا تماس گرفتن با یکایک افراد قبیله بسیار مشکل یا غیرممکن بود. البته عرفا و نقبا معمولا کسانی بودند که مردم آنان را قبول داشته و

ناوبری کتاب