صفحه ۶۱۷

( درس 247)

خطبه 152 (قسمت ششم)

اشاره ای به مقولات دهگانه

توضیحی درباره مقوله اضافه

تطابق قاعده تضایف با صفات ذاتی خداوند

دیدگاه فلاسفه مشاء درباره علم خدا، و نقد آن

نظر محققین فلاسفه در این باره

علم فعلی خداوند، و توضیحی درباره چند آیه

درخشش علی (ع) در جایگاه حاکمیت

آغاز اعتدال حاکمیت و جایگزینی حاکمان

انتظار طبیعی چنین تغییرات

امامان معصوم: تنها قائم مقامان خداوند بر خلق اند

امامان معصوم: واسطه های هدایت مردم

اشاره ای به موقعیت ممتاز شهر کوفه

تطبیق "رجال" آیه اعراف به امامان معصوم:

پیامد شناخت و انکار ائمه:

ناوبری کتاب