صفحه ۶۰۷

"خطبه 152 - قسمت پنجم"

"و من قال: "کیف ؟" فقد استوصفه، و من قال: "أین ؟" فقد حیزه. عالم اذ لا معلوم، و رب اذ لا مربوب، و قادر اذ لا مقدور."

در درس گذشته با بیان برخی مطالب فلسفی، بخشی از فرمایشات حضرت علی (ع) را توضیح دادیم؛ ولی به لحاظ این که مطالب این درس نیز مربوط به گذشته است، لازم می‎دانم به چند مقدمه اشاره داشته باشم، که البته سعی می‎کنم آنچه را در درس گذشته توضیح داده ام تکرار نکنم یا به نحو بسیار مختصر از آن عبور نمایم. این مقدمات عبارتند از:

حقیقت هستی غیرمتناهی

مقدمه اول: ذات باری تعالی عبارت است از حقیقت هستی غیرمتناهی که نمی توان نسبت به او وجود دیگری فرض نمود. زیرا اگر وجود دیگری غیر از او فرض شود معنایش این است که هر کدام از آن دو کمال دیگری را ندارند و بنابراین هر دو محدود و متناهی می‎شوند.

مراتب هستی

مقدمه دوم: وجود و هستی دارای مراتب است که در ابتدا به دو مرتبه اصلی تقسیم شده و بعد به مراتب دیگر نیز قابل تقسیم می‎باشد:

ناوبری کتاب