صفحه ۶۰۵

( درس 246)

خطبه 152 (قسمت پنجم)

حقیقت هستی غیرمتناهی

مراتب هستی

صفات کمالیه و حقیقیه وجود

عینیت ذات خداوند با صفات کمالیه

توصیف خداوند از دیدگاه امام علی (ع)

بیان علامه مجلسی؛ در این باره

نادرستی پرسش از کیفیت خداوند

نادرستی پرسش از مکان خداوند

الف - تعریف مشایین از مکان

ب - تعریف اشراقیین از مکان

تقدم صفات ذاتی خداوند بر وجودات خارجی

پرسش و پاسخی در این باره

ناوبری کتاب