صفحه ۶۰۳

وحدت او هم وحدت عددی گردیده و امکان فرض دوم برای آن هست؛ و با فرض عددی بودن وحدت حق تعالی، او دارای ماهیت بوده و ممکن الوجود می‎شود و وجود آن دیگر وجود واجب بالذات و ازلی نخواهد بود.

"و من حده فقد عده"

( و کسی که او را محدود نمود پس تحقیقا او را به شمارش آورده است.)

کسی که خداوند را محدود کند، او را معدود و شماره کرده و وحدت آن را وحدت عددی پنداشته و آن را در ردیف موجودات دیگر قرار داده است.

"و من عده فقد أبطل ازله"

( و کسی که او را شمرد پس به تحقیق ازلی بودن او را ابطال نموده است.)

وقتی که بحث شمردن پیش آمد و خدا در ردیف دیگر موجودات قرار گرفت، او هم دارای ماهیت شده و ممکن الوجود بوده و موجود ازلی و واجب الوجود بالذات نخواهد بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب