صفحه ۵۹۱

( درس 245)

خطبه 152 (قسمت چهارم)

وجود، عدم و ماهیت

اصالت وجود یا اصالت ماهیت ؟

مفهوم و حقیقت وجود

مراتب وجود

الف - مرتبه نامتناهی وجود

ب - مرتبه وجود منبسط

صفات کمالیه وجود

صفات کمالیه خداوند

1 - دیدگاه امامیه

2 - دیدگاه اشاعره

3 - دیدگاه معتزله

توصیف خداوند از دیدگاه امام علی (ع)

ناوبری کتاب