صفحه ۵۷۵

( درس 244)

خطبه 152 (قسمت سوم)

معنای یگانگی خداوند

چگونگی فاعلیت خداوند و اقسام فاعل

1 - فاعل الهی

2 - فاعل طبیعی

تفاوت شنوایی خداوند با دیگر شنوایی ها

تفاوت بینایی خداوند با دیدن طبیعی و مثالی

دیدن طبیعی

الف - دیدگاه فلاسفه طبیعی

ب - دیدگاه ریاضیون گذشته

دیدن مثالی

چگونگی شهود و جدایی خداوند نسبت به موجودات

معنای آشکار و پنهان بودن خدا

کیفیت جدایی خداوند و موجودات از همدیگر

ناوبری کتاب