صفحه ۵۷۴

"لام" در "لا فتراق" برای تعلیل است. به این معنا که حضرت می‎خواهد علت منزه بودن خدا از این صفات و حاجب نبودن پرده ها و پوشش ها را نسبت به خداوند توضیح دهد. این است که می‎فرماید: "لا فتراق الصانع و المصنوع": خداوند صانع جهان است و جهان مصنوع او می‎باشد و میان صانع و مصنوع تفاوت هست؛ "و الحاد و المحدود": خداوند محدود کننده موجودات، و موجودات محدود شده او هستند و میان محدود کننده و محدود شده فرق می‎باشد؛ "و الرب و المربوب": خداوند رب و پرورش دهنده همه موجودات می‎باشد و موجودات پرورش یافته او هستند. بنابراین افتراق و جدایی ذاتی بین موجودات و خداوند وجود دارد و این افتراق ذاتی دلیل بر آن است که خداوند صفات مخلوقات خود را ندارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب