صفحه ۵۷۳

پوشیده نبودن خداوند و علت آن

"و لا تحجبه السواتر"

( و پوشنده ها او را نمی پوشانند.)

چیزهایی که موجودات را می‎پوشاند حاجب و مانع خدا نیست. در عالم اجسام که ابعاد و جهات در آن راه دارد برخی از موجودات مانع برخی دیگر شده و آن را می‎پوشاند؛ اما این اختصاص به عالم اجسام دارد، و موجوداتی که در عرض هم اند به وسیله پرده از همدیگر پوشیده می‎شوند. ولی خداوندی که فوق نظام طبیعت و عالم اجسام است، چیزی نمی تواند مانع ظهور و جلوه او در اشیاء دیگر شود.

البته به یک معنا باید توجه داشته باشیم که بین ما و خدا حاجب و مانع وجود دارد. برای این که ما محدود هستیم و نمی توانیم احاطه نسبت به خداوند داشته باشیم. اما از طرف دیگر هیچ چیزی نمی تواند در برابر خداوند به عنوان پرده، ساتر و یا حجاب جلوه او را بپوشاند.

خلاصه خداوند فوق موجودات این عالم است و هیچ چیز نمی تواند مانع ظهور او شود؛ چرا که خداوند مانند این موجودات نیست که اینها پرده و مانع او شوند. ولی از طرف دیگر موجودات به خاطر محدودیت، حجاب و مانع دارند بلکه خود آنها عین حجابند و نمی توانند نسبت به خداوند احاطه داشته باشند.

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست ____حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز

"لا فتراق الصانع و المصنوع، و الحاد و المحدود، و الرب و المربوب"

( به جهت فرق بین سازنده و ساخته شده، و بین محدود کننده و محدود شده، و بین پرورش دهنده و پرورده شده.)

ناوبری کتاب