صفحه ۵۷

انتخاب می‎کنید باید مطابق آن در خود خطبه مطلب وجود داشته باشد و آن را ذکر کنید؛ ولی به نظر می‎رسد احتمال دوم بهتر باشد، به این معنا که بگوییم یک عده از مردم به عنوان اعتراض و شکایت از بازاری ها نزد حضرت آمدند و از وضع نامناسب کیل ها و وزن ها و خراب بودن آنها شکایت کردند و حضرت هم با ایراد این خطبه به آنها می‎فرماید: چرا شما مردم موازین شرع را در معاملات خود رعایت نمی کنید؟ بر اساس این احتمال، عنوان خطبه کلی و شامل مکاییل و موازین هم می‎شود.

ناپایداری انسانها و آرزوهای دنیایی

"عباد الله ! انکم و ما تاملون من هذه الدنیا أثویأ مؤجلون"

( بندگان خدا ! به درستی که شما و آنچه شما از این دنیا آرزو دارید مهمانانی هستید با مدتی معین شده.)

عبارت "عباد الله" اساسا برای "ندا" است و در مورد آن به کار می‎رود. "أثویأ" جمع "ثوی" به معنای مهمان است؛ "مثوی" یعنی جایگاه، و "ثوی" هم به کسی گفته می‎شود که در یک جا ساکن شود. البته به ساکنی که سکونتش دائمی است معمولا "ثوی" نمی گویند، بلکه به کسی که مانند مهمان یک جای موقتی برای سکونت پیدا کرده است "ثوی" گفته می‎شود. بنابراین در اطلاق این کلمه بر کسی لازم نیست که حتما مهمان باشد، بلکه اگر سکونتش موقتی باشد نیز این کلمه را به کار می‎برند.

حضرت با این عبارت می‎فرماید: بندگان خدا ! شما و هر چیزی که در این دنیا آرزویش را دارید همه موقتی هستید. هم خودتان مهمان و رفتنی هستید و هم مال و ثروتتان. وقتی که خودتان رفتید مال و ثروتتان هم تقسیم می‎شود. هم شما و هم آرزوهایتان موقتی و دارای اجل و مدت می‎باشید.

ناوبری کتاب