صفحه ۵۶۳

"خطبه 152 - قسمت دوم"

"الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی أزلیته، و باشتباههم علی أن لاشبه له. لاتستلمه المشاعر، و لاتحجبه السواتر، لا فتراق الصانع و المصنوع، و الحاد و المحدود، و الرب و المربوب."

چند جمله ای از این خطبه را در درس گذشته خواندیم؛ ولی به لحاظ اهمیت مطلب و این که در درس گذشته مطلب به اجمال گذشت، آن جملات را بار دیگر مفصل تر بحث می‎کنیم و در این بحث سعی می‎شود که مطالب گفته شده تکرار نگردد.

راههای اثبات وجود و ازلیت خداوند

"الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی أزلیته"

( ستایش خدای را که به وسیله آفرینشش بر هستی خود راهنماست، و به وسیله آفرینش پدید آمده اش بر ازلی بودنش.)

درباره واژه های "حمد"، "شکر"، "مدح" و "تسبیح" و این که "الف و لام" در "الحمد" و "لام" در "لله" به چه معناست در جلسه قبل توضیح داده شد. مطلبی که توضیح کافی درباره آن داده نشد، روشهای فلاسفه و متکلمین برای اثبات وجود خداوند بود، که در اینجا توضیح بیشتری می‎دهیم.

فلاسفه در اینجا یک روش و مشرب دارند و متکلمین روش و مشربی جداگانه؛

ناوبری کتاب