صفحه ۵۶۱

( درس 243)

خطبه 152 (قسمت دوم)

راههای اثبات وجود و ازلیت خداوند

1 - روش متکلمین (برهان حدوث)

2 - روش فلاسفه (برهان امکان)

الف - امکان ماهوی

ب - امکان فقری

دلیل بی مانند بودن خداوند

عدم امکان درک خداوند با مشاعر انسان و علت آن

پوشیده نبودن خداوند و علت آن

ناوبری کتاب