صفحه ۵۵۲

"مدارج" جمع "مدرجة" می‎باشد که به پلکان ترقی می‎گویند. "مهابط" نیز جمع "مهبط" و به معنای پرتگاه است.

حضرت می‎فرماید: از نردبان شیطانی و پرتگاههای دشمنی پرهیز کنید. جاهایی که پرتگاه دشمنی با خدا و رسول است در آنجا قرار نگیرید. "واتقوا مدارج الشیطان": پرهیز کنید از پله های صعود و ترقی شیطانی "و مهابط العدوان": و از آنجایی که پرتگاههای دشمنی است.

5 - اجتناب از حرام خواری

"و لا تدخلوا بطونکم لعق الحرام"

( و لقمه های حرام را در شکم های خود داخل نکنید.)

"لعق" جمع "لعقة" به معنای لقمه می‎باشد؛ قاشق را هم که "ملعقة" می‎گویند به این اعتبار است که انسان هر دفعه تنها یک لقمه را با آن می‎خورد و در دهان می‎گذارد.

نکته قابل توجه این است که حضرت در این عبارت تعبیر به لقمه های حرام فرمود، که در حقیقت دنیا در مقابل آخرت لقمه هایی بیش نیست. یعنی تمام لذتهای دنیا در مقابل لذات آخرت بسیار ناچیز و اندک است.

"و لا تدخلوا بطونکم": و داخل نکنید در شکم های خودتان "لعق الحرام": لقمه های حرام را. از لقمه های حرام پرهیز کنید و آنها را در شکم خود وارد نسازید. در حکومت های ظالمانه حرام و حلال رعایت نمی شود، از این رو نمی توان هر کاری را انجام و هر غذایی را مورد استفاده قرار داد.

"فانکم بعین من حرم علیکم المعصیة ، و سهل لکم سبل الطاعة"

( پس همانا شما در پیش دیده کسی هستید که گناه نمودن را بر شما حرام، و راههای اطاعت را برایتان هموار فرموده است.)

حضرت می‎فرماید: این که گفتم معصیت خدا نکنید و لقمه های حرام را در

ناوبری کتاب