صفحه ۵۵

"خطبه 129 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام فی ذکر المکاییل والموازین:

"عباد الله ! انکم و ما تاملون من هذه الدنیا أثویأ مؤجلون، و مدینون مقتضون، أجل منقوص و عمل محفوظ. فرب دائب مضیع [ مضیع ]، و رب کادح خاسر. و قد أصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، و الشر فیه الا اقبالا، و الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا، فهذا أوان قویت عدته، و عمت مکیدته، و أمکنت فریسته. اضرب بطرفک حیث شئت من الناس، هل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا؟ أو غنیا بدل نعمة الله کفرا؟ أو بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا؟ أو متمردا کان باذنه عن سمع المواعظ وقرا؟"

سخنی درباره عنوان خطبه

سید رضی (ره) در عنوان خطبه می‎نویسد: "فی ذکر المکاییل والموازین"سوره اسراء (17)، آیه 85. این خطبه درباره پیمانه ها و ترازوها می‎باشد.

"مکاییل" جمع "مکیال" است. "مکیال" و "مکیل" و "مکیلة" به وسیله ای گفته می‎شود که با آن اشیاء را کیل می‎کنند. در گذشته بعضی اجناس مانند جو و گندم را به جای وزن کردن، با کیل و پیمانه رد و بدل و معامله می‎کردند. "موازین" جمع "میزان" به معنای ترازو است.

ناوبری کتاب