صفحه ۵۴۹

"عقد" هم به معنای بستن می‎آید؛ و "عقد" جمع "عقدة" است که به معنای گره هامی باشد.

در هر صورت حضرت می‎فرماید: "یختلون بعقد الایمان" و یا "یختلون بعقد الایمان": مردم در شرایط فتنه به وسیله سوگندهایی که صاحبان قدرت می‎خورند و یا به وسیله عقد و پیمانهای محکمی که می‎بندند، فریب می‎خورند. افزون بر آن به این دلیل که آنان خود را مسلمان و مؤمن و از بندگان خدا می‎دانند، مردم دچار فریب شده و به ایمان ظاهری آنان دل می‎بندند. وقتی بنی عباس نماز جماعت و نماز جمعه می‎خوانند و از خدا و پیغمبر دم می‎زنند، بسیاری از مردم فریب می‎خورند. "و بغرور الایمان": و به سبب تظاهر آنها به ایمان، مردم گول آنها را می‎خورند.

سفارشات امام (ع) در برخورد با فتنه ها

1 - پایگاه فتنه و بدعت نشدن

"فلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع"

( پس نشانه های فتنه ها و پرچم های بدعت ها نباشید.)

"أنصاب" جمع "نصب" به معنای هر چیز برپا داشته شده می‎آید، که در اینجا می‎توان آن را به معنای پایگاه، پرچم و نشانه گرفت.

حضرت در اینجا می‎فرماید: "فلاتکونوا أنصاب الفتن": پس علمدار و پایگاه فتنه نباشید. اگر احیانا شما در شرایط فتنه واقع و گرفتار آن شدید، علمدار و تکیه گاه فتنه نشوید و سراغ پست های حساس نروید که شما به عنوان سرفتنه به حساب آیید. طوری خود را وارد حکومت و طرفداران آن نکنید که از وجود شما سوء استفاده شود و شما یکی از پایگاههای فتنه به شمار آیید. "و أعلام البدع": و شما پرچم های بدعت ها نباشید.

ناوبری کتاب