صفحه ۵۴۵

( درس 242)

خطبه 151 (قسمت چهارم)

سرکوب و تسلیم سازی مخالفان توسط حاکمان ستمگر

چگونگی فریب مردم

سفارشات امام (ع) در برخورد با فتنه ها

1 - پایگاه فتنه و بدعت نشدن

2 - التزام به قرآن و عترت

3 - پرهیز از ستمگری و ستم کشی

4 - دوری از نردبانهای شیطان و پرتگاههای سقوط

5 - اجتناب از حرام خواری

خطبه 152 (قسمت اول)

حمد و تفاوت آن با شکر و مدح

اختصاص همه ستایش ها به خداوند

رابطه تسبیح و حمد

راههای اثبات وجود خداوند و ازلیت او

دلیل بی مانند بودن خداوند

ناوبری کتاب