صفحه ۵۴۲

9 - رخنه افکنی در مناره دین و یقین مؤمنین

"و تثلم منار الدین، و تنقض عقد الیقین"

( و در جایگاه نور دین رخنه می‎نماید، و پیمان یقین را می‎شکند.)

در شرایطی که به نام اسلام و حکومت اسلامی همه گونه فجایع رخ می‎دهد، در منار یا چراغ هدایت دین رخنه ایجاد می‎شود و آن چراغ دیگر فروزندگی سابق را ندارد. افزون بر این یقین و دین مردم هم از بین می‎رود. مردم معمولا دلبسته به یقین ها و باورهایی هستند و بر اساس آن عمل می‎کنند، ولی وقتی متولیان دین و مذهب به حرفهای خود عمل نکردند و دین را زیر پا گذاردند، یقین مردم هم نقض و شکسته می‎شود و خلاصه عقاید و ایمان مردم متزلزل می‎گردد.

10 - فرار مغزها و دولتمداری سفلگان

"تهرب منها الاکیاس، و تدبرها الارجاس"

( زیرکان از آن می‎گریزند، و پلیدان آن را تدبیر می‎نمایند.)

"أکیاس" جمع "کیس" به معنای زیرک و باهوش است. "أرجاس" هم جمع "رجس" به معنای پست و پلید می‎باشد.

حضرت می‎فرماید: افراد زیرک و باهوش خود را درگیر فتنه نمی نمایند و از آن فرار می‎کنند و به گوشه ای پناه می‎برند و به امید فراهم آمدن شرایط مناسب روزگار می‎گذرانند؛ ولی برعکس، انسانهای پست و پلید خود را درگیر این فتنه و حکومت می‎کنند و به اداره آن می‎پردازند. به تعبیر دیگر روز به روز از افراد با شخصیت و صالح در دستگاه حکومت فتنه کم می‎شود و افراد پست و فرومایه به طرف آن هجوم می‎آورند و پست و مقامها را اشغال می‎کنند.

ناوبری کتاب