صفحه ۵۳۶

امروز خلیفه بود، فردا همین شخص در زندان به سر می‎برد یا کشته شده بود، و برادر یا پسر یا شخص دیگری جانشین او می‎شد. و همیشه با هم جنگ و دعوا داشتند.

"یتکادمون فیها": در آن فتنه همدیگر را گاز می‎گیرند "تکادم الحمر فی العانة": همان طور که گورخرها در جمعیت خودشان یکدیگر را گاز می‎گیرند و دعوا می‎کنند.

پیامدهای شوم حاکمیت خودکامگان

1 - سست شدن تمسک به ریسمان محکم الهی در میان مردم

"قد اضطرب معقود الحبل"

( به تحقیق ریسمان گره زده شده متزلزل است.)

مقصود از "حبل" همان ریسمان الهی است که کتاب و عترت باشند. کتاب و عترت را "حبلان" (دو ریسمان) می‎گویند. وقتی حق و حکومت حق حاکم باشد دلهای مردم به این دو حبل الهی ایمان دارد و دلها به این وسیله محکم است؛ ولی وقتی حکومت ها مانند حکومت بنی عباس باشند که قرآن و عترت را زیر پا گذاشتند، آن طناب محکمی که دلها بدان بسته شده است مضطرب و متزلزل می‎شود.

2 - پوشیده شدن چهره حکومت اسلامی

"و عمی وجه الامر"

( و روی فرمانروایی کور می‎باشد.)

"أمر" در اصطلاح قرآن و سنت معمولا به معنای فرمانروایی و حکومت می‎باشد. عقیده ما در باب حکومت این است که حکومت در زمان پیامبراکرم (ص) در اختیار آن حضرت می‎باشد و پس از رحلت ایشان در اختیار ائمه اطهار(ع) قرار می‎گیرد.

ناوبری کتاب