صفحه ۵۳

( درس 207)

خطبه 129 (قسمت اول)

سخنی درباره عنوان خطبه

ناپایداری انسانها و آرزوهای دنیایی

ماندگاری کردار

نشانه هایی از جامعه ناسالم زمان امام (ع)

1 - افول نیکی ها و اقبال بدی ها

2 - افزایش طمع و تسلط شیطان

3 - بروز نابسامانی های اجتماعی

ناوبری کتاب