صفحه ۵۲۹

( درس 241)

خطبه 151 (قسمت سوم)

پیشگویی فتنه ویرانگر بنی عباس

تداوم فتنه اضطراب آور و شکننده

ویرانگری این فتنه برای پیروان و مخالفان آن

پیامدهای شوم حاکمیت خودکامگان

1 - سست شدن تمسک به ریسمان محکم الهی در میان مردم

2 - پوشیده شدن چهره حکومت اسلامی

3 - افول حکمت

4 - تک صدایی ستمگران

5 - فشار سنگین بر بادیه نشینان

6 - تباه شدن ضعیفان و قدرتمندان

7 - ایجاد مقدرات تلخ و دستاوردهای ناگوار

8 - دوشیدن خون به جای شیر

9 - رخنه افکنی در مناره دین و یقین مؤمنین

0 1 - فرار مغزها و دولتمداری سفلگان

1 1 - ماجراجویی و ایجاد زحمت برای مردم

2 1 - بریدگی های خانوادگی و جدایی از اسلام

3 1 - گرفتاری همگان در این فتنه

ناوبری کتاب