صفحه ۵۲۴

حمایت از آل رسول و اهل بیت و مبارزه با بنی امیه، عده ای به خود جرأت دادند و جنایت های فجیعی نسبت به مردم و اهل بیت (ع) انجام دادند که ناگفتنی است.

"شبابها کشباب الغلام، و آثارها کآثار السلام"

( جوانی فتنه مانند جوانی پسر، و آثار آن مانند آثار سنگ های سخت است.)

"شباب" و "شباب" هر دو صحیح است. "شباب" مصدر و به معنای جوانی است، و "شباب" به معنای جوان می‎باشد. "سلام" نیز جمع "سلمة" و "سلمة" به معنای سنگ سخت می‎آید.

در هر صورت فتنه در آغاز که جوان می‎باشد مانند جوانی پسر با نشاط و سر حال است، ولی بتدریج ضربه های زیادی وارد می‎کند. به تعبیر دیگر فتنه ها در آغاز شعارهای خوبی می‎دهند و مردم را خوشحال می‎کنند، مانند جوانها که در آغاز نشاط جوانی دارند و خوشحال هستند، ولی آثار آن مانند آثار سنگ سخت می‎باشد. سنگ اگر خیلی محکم و سخت نباشد و مانند کلوخ و امثال آن باشد، وقتی که احیانا به بدن یا به سر انسان اصابت می‎کند ممکن است موجب صدمه زیادی نشود؛ اما اگر خیلی سخت و محکم باشد، به سر یا مغز انسان که برخورد کرد انسان را بیچاره می‎کند و ممکن است او را نابود سازد. فتنه نیز همین حالت را دارد. در ابتدا به شکل زیبا و با شعارهای جذاب رو می‎کند ولی بتدریج خشن و محکم شده و ضربه های خود را وارد می‎سازد.

پیمان وراثت فتنه توسط ستمگران

"تتوارثها الظلمة بالعهود"

( ستمگران با پیمانها فتنه را از یکدیگر به ارث می‎برند.)

ناوبری کتاب