صفحه ۵۲۲

احتیاط رفتار کنید؛ "فی قتام العشوة": وقتی که غبار و نوعی تاریکی پیدا شد؛ یعنی در غبار یک نحو تحیر و نادانی هست، شما احتیاط و تحقیق کنید؛ "و اعوجاج الفتنة" یعنی: وقتی که فتنه از مسیر خودش منحرف شد و مردم را به تحیر انداخت تفحص کنید یا احتیاط نمایید.

"عند طلوع جنینها، و ظهور کمینها، و انتصاب قطبها، و مدار رحاها"

( هنگام پیدایش جنین فتنه، و آشکار شدن باطن آن، و استوار شدن قطب آن، و گردش سنگ آسیای آن.)

"جنین" به معنای پوشش می‎باشد ولی در اینجا همان ابتدای فتنه منظور است؛ مانند جنینی که در شکم مادر شروع به رشد می‎کند. "کمین" نیز به معنای باطن و مخفیگاه چیزی می‎باشد. "قطب" در کره به دو طرف آن گفته می‎شود که حرکت نمی کند. محور و آنچه که در کره برای حرکت آن قرار می‎دهند حرکت می‎کند، ولی دو قطب آن که این طرف و آن طرف قرار دارد حرکت نمی نماید. "مدار رحاها" به معنای دوران و چرخش آسیای فتنه می‎باشد.

حضرت در اینجا با کنایه و عبارات مختلف و شیوه های گوناگون می‎فرماید: در زمان فتنه ها شما صبر نکنید که فتنه رشد کند و بزرگ شود و از مخفیگاه خود بیرون آید و یا قطب خود را محکم و استوار سازد و سنگ آسیای آن به حرکت درآید و خلاصه بر همه چیز و همه کس تسلط یابد؛ بلکه از همان ابتدا و قبل از این که فتنه ها رشد کنند و از مخفیگاه خود بیرون آیند و بر مدار خود شروع به چرخش کنند، شما مواظب باشید و در هر مرحله ای که باشد بررسی و شناسایی کنید و از فتنه ها و ایجاد کنندگان آنها فاصله بگیرید.

این فرمایش بسیار مهمی است که اگر دقت کنیم در زندگی ما و برای نجات دین و دنیای ما بسیار مفید است و کارایی دارد. در صورتی که ما معمولا بی توجه به این

ناوبری کتاب