صفحه ۵۲

مشاهده می‎کند. چون همه این تحرکاتی که انسان دارد به واسطه روح است و نیز روح از عالم امر است، و طبق برخی از آیات قرآن کریم سوره احقاف (46)، آیه 9. امر الهی همگی به خود او باز می‎گردد، پس هدف نهایی و اصلی و علت غایی روح، خود حق تعالی است که علت فاعلی روح نیز می‎باشد. در نتیجه علت غایی روح هم مشخص است. و تنها علت فاعلی آن می‎ماند که پیامبراکرم (ص) روح را به وسیله آن تعریف کند، این است که می‎فرماید: روح از امر پروردگارم می‎باشد. یعنی روح از عالم امر است و نه عالم خلق. تفاوت "عالم خلق" با "عالم امر" در این است که در اولی غیر از امر و فرمان تکوینی خداوند برای ایجاد نیاز به ماده و صورت است، در صورتی که موجودات عالم امر ماده و صورت ندارند و به صرف امر پروردگار موجود می‎شوند.

این مطلبی بود که من آن را از مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی آموختم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب