صفحه ۵۱۷

"خطبه 151 - قسمت دوم"

"ثم انکم معشر العرب أغراض بلایا قد اقتربت، فاتقوا سکرات النعمة ، و احذروا بوائق النقمة ، و تثبتوا فی قتام العشوة و اعوجاج الفتنة ، عند طلوع جنینها، و ظهور کمینها، و انتصاب قطبها، و مدار رحاها. تبدأ (تبدو) فی مدارج خفیة ، و تؤول الی فظاعة جلیة ، شبابها کشباب الغلام، و آثارها کآثار السلام. تتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لا خرهم، و آخرهم مقتد باولهم، یتنافسون فی دنیا دنیة ، و یتکالبون علی جیفة مریحة . و عن قلیل یتبرأ التابع من المتبوع، و القائد من المقود، فیتزایلون بالبغضأ، و یتلاعنون عند اللقأ."

در درس گذشته خطبه 151 را شروع کردیم که حضرت در ابتدای آن در مورد پیامبراکرم (ص) و شرایط پیش از بعثت سخن گفتند و به اینجا رسیدیم که می‎فرماید:

هشدار امام (ع) نسبت به فتنه های نزدیک و خاستگاه آن

"ثم انکم معشر العرب أغراض بلایا قد اقتربت"

( سپس همانا شما ای گروه عرب هدفهای گرفتاریهایی هستید که تحقیقا نزدیک شده است.)

بعضی از نسخه ها "معشر الناس" یعنی "ای گروه مردم" دارد، ولی مخاطب ظاهری حضرت، بیشتر عرب ها بوده اند.

ناوبری کتاب