صفحه ۵۱۵

( درس 240)

خطبه 151 (قسمت دوم)

هشدار امام (ع) نسبت به فتنه های نزدیک و خاستگاه آن

مستی نعمت

انواع مستی ها در کلام ابن أبی الحدید

لزوم بررسی و شناخت همه مراحل این فتنه

بیان مراحل رشد فتنه

پیمان وراثت فتنه توسط ستمگران

رقابت و جنگ ستمگران بر مردار دنیا

بیزاری جویی متقابل ستمگران و پیروان از یکدیگر

ناوبری کتاب