صفحه ۵۱۰

یاری خواهی از خدا بر طرد شیطان

"و أستعینه علی مداحر الشیطان و مزاجره"

( و از خداوند یاری می‎طلبم بر ابزارهای طرد شیطان و وسیله های بازداری او.)

"مداحر" جمع "مدحر" از ماده "دحر" به معنای طرد و دور انداختن می‎باشد. "مزاجر" نیز جمع "مزجر" و به همان معنای طرد و منع می‎آید. "مدحر" و "مزجر" که مفرد "مداحر" و "مزاجر" است اسم آلت می‎باشند؛ یعنی وسیله طرد و منع.

اسم آلت که به آلت دال است ____مفعل و مفعلة و مفعال است

در اینجا حضرت از خداوند می‎خواهد که او را در طرد و منع شیطان یاری و کمک کند. حال این سؤال پیش می‎آید که وسیله طرد شیطان چیست ؟ در پاسخ باید گفت: هر کار خوبی که شما موفق به انجام آن شوید خود گامی در طرد شیطان می‎باشد؛ برای این که به طور کلی شما تصمیم بر هر کار خیری که بگیرید، شیطان به نحوی می‎خواهد مانع کار خیر شما شود. اگر به عنوان مثال در کار خیری باید پول خرج کرد و شما به خرج کردن پول در راه خیر تصمیم گرفتید، شیطان تا بتواند مانع شما می‎شود. و اگر تصمیم به انجام حج واجب خود گرفتید، باز هم برای مانع شدن بهانه می‎آورد. بنابراین هر کار خیری که شما موفق به انجام آن بشوید، وسیله ای برای طرد و منع شیطان به حساب می‎آید. انجام واجبات و مستحبات و دیگر عبادتها و خدمات و انفاقات، همه وسیله های طرد و زجر شیطان می‎باشند.

"و الاعتصام من حبائله و مخاتله"

( و بر محفوظ ماندن از دامها و وسائل فریب او.)

ناوبری کتاب