صفحه ۵۰۵

شود. بعد هم حداکثر پنج نفر جمع شدند و ابوبکر را انتخاب کردند و دیگران را به سوی او سوق دادند و به بیعت وادار ساختند.

لذا حضرت می‎فرماید: "و نقلوا البنأ": و بنا و سازمان خلافت را منتقل کردند "عن رص أساسه": از اساس مرصوصش؛ "فبنوه فی غیر موضعه": پس سازمان خلافت را در یک جای دیگری درست کردند.

زمینه های انحراف و پیروان آن

"معادن کل خطیئة ، و أبواب کل ضارب فی غمرة"

( ایشان معدنهای هر خطا، و درهای هر وارد شده در گرداب هستند.)

این عبارت در حقیقت نوعی کنایه به خلفا و پیروان آنان می‎باشد. برای این که آنان بنیان و نهادی را تأسیس کردند که منشاء و منبع گناهان و خطاهای بعدی شد.

خشت اول چون نهد معمار کج ____تا ثریا می‎رود دیوار کج

بنیاد خلافت را که باید به دست شخص معصومی باشد تا او راه و رسالت پیامبراکرم (ص) را ادامه داده و کاروان انسانیت را به منزل مقصود برساند، به گونه ای تغییر دادند که به عنوان نمونه پیروان احمد حنبل (حنبلی ها) معتقدند هر کسی که بر مردم غلبه پیدا کرد و بر مسلمانان به هر صورت حاکم شد امام به حق است و اطاعتش واجب؛سوره آل عمران (3)، آیه 103. تا جایی که در مورد عمر بن عبدالعزیز و عبدالملک مروان که با او جنگ کرد، می‎گویند: ابتدا که مردم عمر بن عبدالعزیز را انتخاب کردند او خلیفه و امام مسلمانان بود و عبدالملک مروان هم که جنگ با او را آغاز کرد یاغی بر امام مسلمین

ناوبری کتاب