صفحه ۴۹۹

"خطبه 150 - قسمت سوم"

"حتی اذا قبض الله رسوله (ص) رجع قوم علی الاعقاب، و غالتهم السبل، واتکلوا علی الولائج. و وصلوا غیر الرحم، و هجروا السبب الذی أمروا بمودته، و نقلوا البنأ عن رص أساسه، فبنوه فی غیر موضعه، معادن کل خطیئة ، و أبواب کل ضارب فی غمرة . قد ماروا فی الحیرة ، و ذهلوا فی السکرة علی سنة من آل فرعون، من منقطع الی الدنیا راکن، أو مفارق للدین مباین."

تقطیعی دیگر

این خطبه در چند جا تقطیع شده و به صورت تکه تکه نقل شده است. گرچه ممکن است عبارت: "حتی اذا قبض الله" مستقل از عبارت قبلی باشد؛ بنابراین جمله: "طال الامد بهم..." مربوط به کفار قبل از اسلام است که در زمان فترت پیامبران، حاضر به دفاع از حق نبودند. بنابراین نمی توان آن را به زمان خلفا تطبیق نمود و "حتی اذا قبض الله" را دنباله آن دانست؛ و به نظر می‎رسد این قسمت بی ارتباط با قبل، و بخش جداگانه ای باشد. بر اساس این فرض حضرت می‎فرماید: "حتی اذا قبض الله رسوله...": مردمی که در زمان پیامبراکرم (ص) به آن حضرت ایمان آوردند و صحابه ای که تشکیل دهنده حوزه اسلام بودند، بسیاری از آنان پس از رحلت حضرت عقبگرد نمودند.

ناوبری کتاب