صفحه ۴۹۱

"و طال الامد بهم": مدت و زمان ایشان به طول انجامید و عمرشان طولانی شد "لیستکملوا الخزی": تا خواری و رسوایی را برای خود کامل گردانند "و یستوجبوا الغیر": و مستحق تغییرات و پیشامدهای ناگوار شوند.

پایان مهلت فتنه گران و راحت طلبان

"حتی اذا اخلولق الاجل، و استراح قوم الی الفتن"

( تا هنگامی که پایان مدت نزدیک گردید، و گروهی به سوی فتنه ها آرامش و راحتی یافتند.)

به هر حال انسانها خوب باشند یا بد، هر کدام اجلی دارند که روزی به پایان می‎رسد. بنابراین کسانی هم که خداوند آنان را رها کرده بود و در خوشی و خوشگذرانی زندگی می‎کردند و روز به روز بر گناهان خود می‎افزودند، بالاخره زمانی فرا می‎رسد که عمرشان تمام می‎شود و خدا آنان را از صفحه روزگار برمی چیند.

حضرت در ادامه می‎فرماید: گروه دیگری از انسانها هستند که مانند مترفین و خوشگذرانان نمی باشند ولی از کارهای آنان فریب می‎خورند و به طرفشان متمایل می‎شوند. به این معنا که می‎بینند اگر بخواهند با گروه ستمکاران و خوشگذرانان مخالفت کنند آب و نانشان به خطر می‎افتد. این است که آنان نیز به خاطر رفاه طلبی و قدرت و مقام خواهی به دنبال گروه اول می‎روند و با آنان شریک شده و دیگر از حق دفاع نمی کنند.

"و أشالوا عن لقاح حربهم"

( و برای گذر از آمیزش جنگ با آنها دم برافراشتند.)

نهج البلاغه فیض الاسلام و منهاج البراعة "أشتالوا" آورده است در صورتی که اکثر

ناوبری کتاب