صفحه ۴۸۸

"و یغبقون کاس الحکمة بعد الصبوح"

( و شبانه به ایشان جام حکمت داده می‎شود بعد از شراب صبحانه.)

شرابی که صبحانه خورده می‎شود به آن "صبوح" می‎گویند؛ و شرابی که شبانه داده می‎شود از آن تعبیر به "غبوق" می‎کنند.

حضرت در این جمله می‎فرماید: "و یغبقون کاس الحکمة" یعنی: شبانه به اینها شراب حکمت داده می‎شود "بعد الصبوح": بعد از شراب صبحانه. به تعبیر دیگر هم در صبحانه به آنان جام شراب حکمت داده می‎شود و هم شبانه. به این معنا که آنان صبحگاهان و شامگاهان از طرف خداوند تأیید می‎شوند و نور علم و حکمت در دلشان وارد می‎گردد. و شاید مراد این باشد که آنها در شب به وسیله شب زنده داری و عبادت خداوند، و در روز به واسطه اعمال صالح و دانش اندوزی از جام حکمت می‎نوشند.

فرصت ها، زمینه ساز نابودی فتنه گران

"و طال الامد بهم لیستکملوا الخزی، و یستوجبوا الغیر"

( و زمان با ایشان به طول انجامید تا خواری و رسوایی را کامل گردانند، و مستحق دگرگونی ها گردند.)

"أمد" به معنای مدت و اجل می‎باشد؛ "خزی" نیز به معنای خواری و رسوایی است؛ و "غیر" معنای تغیر و دگرگونی دارد.

سید رضی (ره) باز هم در اینجا عبارت را تقطیع کرده و بخشی از آن را نقل نکرده است. این قسمت مربوط به کسانی است که آنان از فرمان خدا استنکاف و خودداری نمودند. حال این که مقصود حضرت واقعا چه کسانی هستند دقیقا مشخص نیست.

ناوبری کتاب