صفحه ۴۸۷

"تجلی بالتنزیل أبصارهم، و یرمی بالتفسیر فی مسامعهم"

( دیده های آنان با تنزیل [ قرآن ] جلا داده می‎شود، و تنزیل به وسیله تفسیر در گوشهایشان انداخته می‎شود.)

"تجلی بالتنزیل أبصارهم": همان افرادی که در فتنه ها دلهایشان صیقلی و تیز می‎شود، در اثر ارتباط زیاد با قرآن و قرائت و دقت در آیات آن چشم دلشان نیز جلا داده شده و نور می‎گیرد. "و یرمی بالتفسیر فی مسامعهم": و قرآن به وسیله تفسیر انداخته می‎شود در گوشهایشان؛ یعنی قرآن به سبب تفسیر در گوش جان آنان جای می‎گیرد.

با توجه به این عبارت، در معنای جمله اول که فرمود: "مانند شمشیر و نیزه صیقل داده می‎شوند" دو احتمال داده می‎شود:

1 - احتمال اول این که مقصود از تیز و یا صیقل داده شدن این است که آماده جنگ و جهاد می‎شوند و شمشیر به دست می‎گیرند. اگر این احتمال را بپذیریم، تحقق این وعده در همان نزدیکی های ظهور حضرت حجت (عج) می‎باشد.

2 - احتمال دیگر این است که در آن شرایط به برکت قرآن و هدایت خداوند و کمک امام زمان (ع) این افراد کسانی می‎شوند که دلهایشان لبریز از علم و معرفت و حکمت می‎گردد. در این احتمال، مراد از شمشیری که تیز و یا صیقلی می‎شود، شمشیر زبان و منطق است و نه شمشیرهای معمولی. اگر این احتمال را بپذیریم، مقصود از این افراد که حضرت ویژگی های آنان را بیان می‎فرماید دانشمندانی هستند که در زمان غیبت اساس اسلام و تشیع را حفظ می‎کنند، و این احتمال با بیان حضرت مناسبت بیشتری دارد.

خلاصه آنچه تیز و صیقلی می‎شود یا شمشیر معمولی است برای دفاع از اسلام، یا شمشیر زبان و منطق است که آن هم برای دفاع علمی و تبلیغی از اسلام خواهد بود.

ناوبری کتاب